Liturgia Diaria

#Leituras {font-family: Verdana; font-size: 11px;} #Leituras .LectTitle {font-family: Verdana; font-size: 17px; color: #000000;} #Leituras .BibleTitle {font-family: Verdana; font-size: 13px; color: #0000FF;} #Leituras .BibleBody {font-family: Verdana; font-size: 13px; color: #000000;}